Description

marrëdhëniet dhe ndërveprimet midis dhe ndërmjet vajzave, djemve, grave dhe burrave

Additional notes and information

Dinamikat gjinore informohen nga idetë sociokulturore në lidhje me gjininë dhe marrëdhëniet e pushtetit që i përcaktojnë ato. Në varësi të mënyrës se si ato manifestohen, dinamika gjinore mund të përforcojë ose sfidojë normat ekzistuese.