Description

djelovanje ili stavovi kojima se iskazuje diskriminacija osoba samo na temelju njihova spola ili roda

Additional notes and information

Seksizam se povezuje s moći na način da favorizira osobe koji imaju moć, dok se nad osobama koje nemaju moć provodi diskriminacija. Seksizam je povezan i sa stereotipima jer se diskriminacija u obliku ponašanja ili stavova često temelji na pogrešnim uvjerenjima ili generalizacijama o rodu pri čemu se smatra da je rod bitan tamo gdje nije.