Description

политика, програма или состојба што нема диференцијално позитивно или негативно влијание во поглед на родовите односи или еднаквоста меѓу жените и мажите

Additional notes and information

Поимот „родово неутрално“ подразбира дека нешто не се поврзува само со жените или само со мажите. Може да се однесува на разни аспекти како концептите или стилот на јазично изразување. Но, она што често се перципира како родово неутрално, вклучително и статистиката или споделувањето податоци собрани во однос на населението, често претставува одразување на родовото слепило во практиката (неможноста да се распознаат родовите специфики).