Description

Državna telefonska linija za pomoć ženama je usluga koja se pruža samo, ili uglavnom, ženama koje su žrtve nasilja.

Additional notes and information

Standardi utvrđeni u Konvenciji Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) predviđaju da linija za pomoć ženama radi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, da treba biti besplatna, da pruža savjete svima koji pozivaju, uz puno povjerenje i dužno poštovanje njihove anonimnosti, kao i da služi žrtvama svih oblika nasilja nad ženama. Telefonska linija za pomoć ženama treba da djeluje na državnom nivou i pruža odgovarajuću podršku ženama iz svih regiona; to znači da osoblje mora biti pravilno obučeno, imati efikasne vještine komunikacije i biti upućeno u regionalne situacije i sve relevantne odredbe.