Description

grua që i është nënshtruar dhunës me bazë gjinore

Additional notes and information

Në lidhje me dhunën ndaj grave. Termi i përdorur shpesh në shkëmbim me termin më konvencional viktimë. Termi i mbijetuar mund, megjithatë, të jetë çorientues kur përdoret për një grua që është përdhunuar, pasi kjo mund të nënkuptojë se veprimet e saj mund të kishin ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve, në konceptin e fajësimit të viktimës. Përkundër debateve aktuale mbi termat "viktimë" dhe "i mbijetuar" - për hir të qartësisë dhe qëndrueshmërisë - në të gjitha përkufizimet në Fjalorin e Barazisë Gjinore në lidhje me dhunën me bazë gjinore ne përdorim termin "viktimë" pasi i njëjti term përdoret në burimet Europiane dhe ndërkombëtare.