Description

жена што претрпела родово базирано насилство

Additional notes and information

Поврзано со насилството врз жените. Поимот често се користи наизменично со поконвенционалниот поим „жртва“. Сепак, со поимот „преживеаната“ може да создаде забуна ако се користи за жена што е силувана, зашто може да се подразбере дека нејзините постапки можеле нешто да сменат и на тој начин да доведат до обвинување на жртвата. И покрај актуелните дебати за поимите „жртва“ и „преживеана“, со цел да се постигне јасност и доследност, во сите дефиниции на Поимникот за родова еднаквост што се однесуваат на родово базираното наследство, го користиме поимот „жртва“, бидејќи истиот поим се користи и во европските и во меѓународните извори.