Description

koncepcia a cieľ, ktoré sa zameriavajú na uznanie rovnakej hodnoty žien a mužov, zviditeľnenie rovnakej dôstojnosti žien a mužov a vytvorenie spoločenských organizácií, v rámci ktorých sa ženy a muži skutočne zdieľajú svoje práva a povinnosti, sú oslobodení od vopred určených priestorov a funkcií genderovaných predsudkami a rodovou stereotypizáciou a naplno využívajú rovnosť a slobodu v rámci svojho zastúpenia na všetkých úrovniach a vo všetkých sférach