Description

Насърчителни мерки, които се прилагат с цел ускоряване постигането на балансирано участие и представителство по пол чрез установяване на определен дял (процент) или брой места, които да бъдат запълнени или разпределени на жените и/или на мъжете, при определени правила или критерии.

Additional notes and information

Квоти могат да бъдат прилагани с цел коригиране на дисбаланс по пол, възникнал в миналото в различни области и на различни нива, включително парламентарни институции, на позиции за вземане на решения в обществения, политическия и икономическия живот (корпоративни съвети), както и за гарантиране на включването на жените и участието им в международни органи или като инструмент за насърчаване на равния достъп до възможности за обучение или работни места. Квотите, насочени към увеличаване на балансираното представителство на жените и мъжете могат да бъдат определяни от конституцията или от избирателния, трудовия закон или от законите относно равенството между половете (правни квоти по пол, които могат да включват санкции за неспазването им) или да бъдат прилагани доброволно (доброволни квоти за политическите партии). Видовете квоти също се различават в зависимост от процеса на подбор и избор за които се отнасят.