Description

instrumenti i masës pozitive që synon përshpejtimin e arritjes së pjesëmarrjes dhe përfaqësimit të ekuilibruar gjinor duke vendosur një proporcion (përqindje) të caktuar ose numrin e vendeve, ose vendeve që do të plotësohen, ose ndahen për, gra dhe / ose burra, zakonisht nën disa rregulla ose kritere

Additional notes and information

Kuotat mund të aplikohen në mënyrë që të korrigjohet një çekuilibër i mëparshëm gjinor në zona të ndryshme dhe në nivele të ndryshme, përfshirë në asambletë politike, pozicionet e vendimmarrjes në jetën publike, politike dhe jetën ekonomike (bordet e korporatave), si dhe për të siguruar përfshirjen të grave dhe pjesëmarrjen e tyre në organizmat ndërkombëtarë, ose si një mjet për të promovuar qasje të barabartë në mundësi trajnimi ose punë. Kuotat që synojnë rritjen e përfaqësimit të ekuilibruar gjinor mund të mandatohen nga kushtetuta ose nga ligji zgjedhor, i punës ose i barazisë gjinore (kuota ligjore gjinore, të cilat mund të sjellin sanksione për mosrespektim), ose të zbatohen në baza vullnetare (kuota të partive politike vullnetare). Llojet e kuotave gjithashtu ndryshojnë në varësi të aspektit të përzgjedhjes dhe procesit të nominimit që synon kuota.