Description

pozitívny nástroj na meranie zameraný na urýchlenie dosiahnutia rodovo vyváženej účasti a zastúpenia stanovením vymedzeného podielu (percentuálneho podielu) alebo počtu pozícií alebo miest, ktoré majú ženy alebo muži obsadiť alebo ktoré sa im majú prideliť, spravidla podľa určitých pravidiel alebo kritérií

Additional notes and information

Kvóty sa môžu použiť na nápravu predchádzajúcej rodovej nerovnováhy v rôznych oblastiach a na rôznych úrovniach vrátane politických zhromaždení, rozhodovacích pozícií vo verejnom, politickom a hospodárskom živote (správne rady podniku), ako aj zabezpečiť začlenenie žien a ich účasť v medzinárodných orgánoch, alebo ako nástroj na podporu rovnakého prístupu k príležitostiam odbornej prípravy alebo pracovným miestam. Kvóty, ktorých cieľom je zvýšiť rodovo vyvážené zastúpenie, sa môžu vydávať na základe ústavy alebo volebného či pracovného práva alebo práva týkajúceho sa rodovej rovnosti (zákonné rodové kvóty, ktoré môžu mať za následok sankcie za nedodržiavanie predpisov) alebo sa uplatňujú dobrovoľne (dobrovoľné kvóty politických strán). Typy kvót sa tiež líšia v závislosti od aspektu procesu výberu a nominácie, na ktoré sa kvóty zameriavajú.