Description

detyrimi i një shteti për të filluar veprim kundrejt detyrimit të një shteti të abstenojë nga veprimi

Additional notes and information

Veprimi pozitiv është një nga termat e ndryshëm që përdoret për të përshkruar 'masat pozitive ’. Sidoqoftë, veprimi pozitiv përdoret gjithashtu në ligjin ndërkombëtar për të drejtat e njeriut për të përshkruar 'veprim pozitiv shtetëror' (detyrimi i një shteti për të ndërmarrë një veprim kundrejt detyrimit të një shteti për të abstenuar nga veprimi). Përdorimi i tij mund të jetë i paqartë në atë që nuk kufizohet vetëm në kuptimin e masave pozitive në fushën e barazisë gjinore.