Description

en stats skyldighet att vidta åtgärder kontra en stats skyldighet att avstå från att vidta åtgärder

Additional notes and information

Aktiva åtgärder är en av flera termer som används för att beskriva ”positiva åtgärder”. Aktiva åtgärder används dock även inom internationell lagstiftning om mänskliga rättigheter för att beskriva aktiva statliga åtgärder (en stats skyldighet att vidta åtgärder kontra en stats skyldighet att avstå från åtgärder). Dess användning kan därmed vara tvetydig då det inte är begränsat till att betyda aktiva åtgärder inom området jämställdhet.