Description

proces i zhvillimit të ndërgjegjësimit dhe kapacitetit për çështjet gjinore, për të sjellë ndryshime personale ose organizative për barazinë gjinore