Description

Vahendid, millega jälgida soosüsteemi põhiste erinevuste ja soosuhete ajas muutumist ja lähenemist soolise võrdõiguslikkuse eesmärkidele

Additional notes and information

Üldiselt on indikaatoritel võrdluspunkt (norm või baastase), mille alusel on võimalik anda hinnanguid. Indikaatorid on normatiivsed, sest muutust võrdluspunktist teatud suunas on võimalik tõlgendada „hea“ või „halvana“. Soo alusel eristatud statistikas võrreldakse teatud riigi naiste staatust selle riigi meeste staatusega. Mõnel juhul on normiks naiste olukord teistes riikides, nt emasuremus sünnitusel ja juurdepääs sünnieelsetele teenustele. Lisaks kvantitatiivsetele indikaatoritele (eristatud soo alusel) võivad eksisteerida ka kvalitatiivsed indikaatorid (põhinevad naiste ja meeste kogemustel, hoiakutel, arvamustel ja tunnetel). Sootundlikud indikaatorid võimaldavad mõõta soosuhete muutumist teatud poliitikavaldkonnas, programmis või tegevuses ning naiste ja meeste staatuse või olukorra muutusi.