Description

женско човечко битие, лице на кое му е определен женскиот пол при раѓањето или лице што се дефинира себеси како жена