Description

изведување операција чија цел или резултат е да се прекине способноста на жената природно да се репродуцира без претходна нејзина информирана согласност или сфаќање на процедурата