Description

биолошко упатување на полот на жената

Additional notes and information

Зборот „female“ (анг.) што значи „женско“ потекнува од латинскиот збор femella, што претставува деминутив за femina, или жена. Честопати погрешно се претпоставува дека зборот потекнува од „male“, збор што навлегол преку старофранцускиот, а потекнува од латинскиот „masculus“, што е деминутив од „mas“ (машки, мажествен).