Description

услуги или програми чија цел е да се обезбеди дека паровите и поединците ќе можат слободно и одговорно да решаваат за бројот на деца и раздалеченоста меѓу нив, дека ќе ги имаат потребните информации и средства за тоа, дека ќе прават информирани избори и дека ќе им се достапни широк опсег на безбедни и делотворни методи.

Additional notes and information

Програмите за планирање на семејството често нудат контрацептиви за да се спречи плодноста и да се промовираат методи за временска раздалеченост меѓу децата за да се помогне да се заштити здравјето на мајките и на малите деца. Програмите за планирање на семејството мора да се засноваат на принципот на информиран и слободен избор.