Description

shuma fikse e pushimit që babai i një fëmije mund të marrë në kohën e lindjes, ose në shuma fikse të kohës në çdo vit ose periudhë vjetore