Description

diskriminácia, ktorá sa objavuje v prípade, ak zjavne neutrálne ustanovenie, kritérium alebo prax by spôsobili, že osoby jedného pohlavia by boli v nevýhodnom postavení voči osobám druhého pohlavia, pokiaľ takéto ustanovenie, kritérium alebo prax nie sú objektívne odôvodnené legitímnym cieľom a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné

Additional notes and information

Koncept sa zameriava na účinok pravidla alebo praxe a zohľadňuje každodennú spoločenskú realitu. Nepriama diskriminácia nastáva vtedy, keď sa zákon, politika alebo program nezdajú byť diskriminačné, ale pri vykonávaní majú diskriminačný účinok. K tomu môže dôjsť napríklad vtedy, ak sú ženy v porovnaní s mužmi znevýhodnené v súvislosti s využívaním konkrétnej príležitosti alebo prínosu z dôvodu už existujúcich nerovností. Uplatňovanie zákona, ktoré je neutrálne z hľadiska rodovej rovnosti, môže existujúce nerovnosť zachovať alebo zhoršiť.