Description

Лице, обикновено назначавано от правителството или от парламента, със значителна степен на независимост и със задачата да представлява интересите на обществеността чрез разследване и разглеждане на оплаквания, свързани с лошо администриране или нарушаване на права.

Additional notes and information

В много държави, където отговорността на омбудсмана включва защита на правата на човека, омбудсманът е признат като национална институция по правата на човека.