Description

person i emëruar zakonisht nga qeveria ose nga parlamenti, që ka një shkallë të konsiderueshme të pavarësisë dhe është i mandatuar të përfaqësojë interesat e publikut duke hetuar dhe adresuar ankesat e keqadministrimit ose shkeljes së të drejtave

Additional notes and information

Në shumë vende ku përgjegjësia e avokati i popullit përfshin mbrojtjen e të drejtave të njeriut, avokati i popullit njihet si Institucioni Kombëtar i të Drejtave të Njeriut.