Description

osoba obvykle jmenovaná vládou nebo parlamentem, do značné míry nezávislá a pověřená zastupováním zájmů veřejnosti, vyšetřováním a řešením stížností na nesprávné úřední postupy či na porušení práv

Additional notes and information

Nevládní organizace, často také označované jako „organizace občanské společnosti“ a ženské organizace