Description

nezávislé orgány zriadené podľa vnútroštátneho práva s mandátom na ochranu a podporu ľudských práv v štáte

Additional notes and information

Takéto inštitúcie sú kľúčovými prvkami v rámci silného a účinného vnútroštátneho systému ochrany ľudských práv za predpokladu, že sú zakotvené vo vnútroštátnom práve, nezávislom od vlády, majú rozsiahle právomoci na pokrytie všetkých medzinárodných noriem v oblasti ľudských práv, ktoré sú založené na rôznorodom členstve a ktoré boli vybavené tak, aby s občianskou spoločnosťou a štátom a zodpovedne spolupracovali a dobre fungovali. NHRI majú právomoc podporovať a chrániť ľudské práva. Podpora ľudských práv zahŕňa poskytovanie poradenstva vláde a parlamentu o rôznych otázkach ľudských práv a zvyšovaní povedomia o ľudských právach. Právomoc NHRI chrániť ľudské práva zahŕňa monitorovanie porušovania ľudských práv a vydávanie odporúčaní na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv v teréne. Pokiaľ ide o ochranu, ich mandát môže zahŕňať aj právomoc prijímať, preskúmať a riešiť sťažnosti a vydávať vhodné odporúčania, ako napríklad navrhovanie nových právnych predpisov a navrhovanie revízií existujúcich právnych predpisov alebo nových politických opatrení. Do širokého spektra existujúcich NHRI patria: komisie, inštitúcie ombudsmanov a ústavy alebo centrá. NHRI v niektorých členských štátoch EÚ napríklad fungujú aj ako subjekty pre rovnaké zaobchádzanie podľa právnych predpisov EÚ.