Description

nezávislý orgán zřízený podle vnitrostátních právních předpisů a pověřený tím, aby v rámci daného státu chránil a prosazoval lidská práva

Additional notes and information

Tyto instituce jsou významnou součástí silného, účinného vnitrostátního systému ochrany lidských práv, pokud jsou zakotveny ve vnitrostátních právních předpisech a zároveň jsou nezávislé na vládě, mají široký mandát vztahující se na všechny mezinárodní standardy v oblasti lidských práv, jsou posíleny rozmanitou členskou základnou, mají na starosti spolupráci jak s občanskou společností, tak se státem a dobře fungují. Vnitrostátní instituce pro lidská práva mají pravomoc prosazovat a chránit lidská práva. V oblasti prosazování lidských práv poskytují vládě a parlamentu poradenství ohledně různých záležitostí souvisejících s lidskými právy a se zvyšováním povědomí o lidských právech. Pravomoc vnitrostátních institucí pro lidská práva v oblasti ochrany lidských práv zahrnuje sledování případů porušení lidských práv a následné vydávání doporučení ke zlepšení stavu dodržování lidských práv. Pokud jde o ochranu lidských práv, mohou být tyto instituce také pověřeny, aby přijímaly, vyšetřovaly a řešily stížnosti a vydávaly vhodná doporučení, například navrhovaly nové právní předpisy či novelizace stávajících předpisů, případně nová politická opatření. Vnitrostátních institucí pro lidská práva je celá řada. Jsou to zejména komise, úřady veřejného ochránce práv a různé instituce či střediska. V některých členských státech EU působí vnitrostátní instituce pro lidská práva na základě právních předpisů EU zároveň jako orgány pro rovné zacházení.