Description

dështimi për të njohur që rolet dhe përgjegjësitë e grave / vajzave dhe burrave / djemve u përshkruhen ose u imponohen atyre në kontekste specifike sociale, kulturore, ekonomike dhe politike

Additional notes and information

Projektet, programet, politikat dhe qëndrimet e verbta gjinore nuk i marrin parasysh këto role të ndryshme dhe nevoja të ndryshme. Prandaj, ato ruajnë status quo-në dhe nuk do të ndihmojnë në transformimin e strukturës së pabarabartë të marrëdhënieve gjinore.