Description

Неглижиране на факта, че на жените/момичетата и на мъжете/момчетата се налагат роли и отговорности по пол в специфичен социален, културен, икономически и политически контекст.

Additional notes and information

В проектите, политиките и нагласите, в които се неглижира пола, не се вземат под внимание различните роли и разнообразните нужди по пол. Следователно те поддържат статуквото и не допринасят за трансформиране на структурата на неравнопоставените отношения между половете.