Description

process genom vilken kvinnor får makt och kontroll över sina egna liv och förmågan att göra strategiska val

Additional notes and information

Kvinnors egenmakt har fem komponenter: kvinnors egenuppskattade självkänsla, rätten till, och möjligheten att göra egna val, tillgången till rättigheter, möjligheter och resurser, rätten till makt över sina egna liv, både inom och utanför hemmet, och möjligheten att påverka utformningen av sociala förändringar för att skapa en rättvisare social och ekonomisk ordning, nationellt och internationellt. I detta sammanhang utgör viktiga verktyg; utbildning, insatser för ökad medvetenhet, stärkt självförtroende, fler valmöjligheter, stärkt tillgång till och kontroll över resurser och åtgärder för att omvandla de strukturer och institutioner som förstärker och bevarar könsdiskriminering och ojämlikhet mellan kvinnor och män, för att ge kvinnor och flickor egenmakt att göra anspråk på sina rättigheter.