Description

vymedzenie obsahu formálnych a neformálnych kultúr takým spôsobom, aby sa kritériá alebo normy používané na hodnotenie a reguláciu správania žien líšili od kritérií alebo noriem uplatňovaných v prípade mužov.