Description

każda postać przemocy fizycznej, seksualnej lub psychologicznej zagrażająca bezpieczeństwu lub dobrostanowi członków rodziny lub użycie siły fizycznej bądź emocjonalnej lub zagrożenie siłą fizyczną w tym przemocą seksualną w rodzinie lub gospodarstwie domowym

Additional notes and information

Obejmuje znęcanie się nad dziećmi, kazirodztwo, maltretowanie żon oraz wykorzystywanie seksualne lub innego rodzaju na członkach gospodarstwa domowego. Przemoc w rodzinie i przemoc domowa są często używane wymiennie, a w ich definicjach nie występują znaczące różnice. W wielu krajach europejskich przemoc domową tłumaczy się jednak na języki narodowe i definiuje się w przepisach krajowych jako przemoc w rodzinie. Może to sprawiać, że pomoc i wsparcie udzielane kobietom doświadczonym przemocą domową zależą od definicji rodziny, które mogą nie uznawać jej różnych form.