Description

akákoľvek forma fyzického, sexuálneho alebo psychologického násilia, ktoré ohrozuje bezpečnosť alebo blahobyt člena rodiny a/alebo použitia fyzickej alebo emocionálnej sily alebo hrozby fyzickej sily, vrátane sexuálneho násilia, v rámci rodiny alebo domácnosti

Additional notes and information

Zahŕňa zneužívanie detí, incest, týranie žien a sexuálne alebo iné zneužívanie ktoréhokoľvek člena domácnosti. Násilie v rodine a domáce násilie sa často používajú zameniteľne bez akýchkoľvek špecifických rozdielov v ich vymedzeniach. Domáce násilie sa však v mnohých európskych krajinách prekladá do ich národných jazykov a zákony ho vymedzujú ako rodinné násilie. V dôsledku tejto skutočnosti môže ochrana a podpora žien, ktoré sú obeťami domáceho násilia závisieť od vymedzenia rodiny, ktoré nemusí rozpoznať všetky rozmanité formy rodín.