Description

förutfattade förståelser i vilka kvinnor och män tilldelas egenskaper och roller på ett godtyckligt sätt vilka bestäms av och begränsar dem utifrån kön

Additional notes and information

Könsstereotyper kan begränsa flickors och pojkars och kvinnors och mäns utveckling av naturliga talanger och förmågor såväl som deras utbildning- och yrkeserfarenheter och livsmöjligheter i allmänhet. Stereotyper om kvinnor är både en följd av och orsaken till djupt inrotade attityder, värderingar, normer och fördomar mot kvinnor. De används för att rättfärdiga och upprätthålla mäns historiska maktdominas över kvinnor såväl som sexistiska attityder som begränsar kvinnors utvecklingsmöjligheter.