Description

Kaikki sellainen sukupuolen perusteella tapahtuva syrjintä, poissulkeminen tai rajoittaminen, jonka vaikutus tai tarkoitus on heikentää naisille -- miesten ja naisten tasa-arvon pohjalta ja siviilisäädystä riippumatta -- kuuluvien yhtäläisten ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tunnustamista, nauttimista tai toteuttamista poliittisella, taloudellisella, yhteiskunnallisella, sivistyksellisellä, kansalaisoikeuksiin liittyvällä tai muilla aloilla, tai mitätöidä nämä oikeudet

Additional notes and information

Voi ilmetä sekä toimina, joilla naisilta evätään oikeuden harjoittaminen tai jotka vaikuttavat oikeuden harjoittamisen epäämiseen, koska naisten kohtaamaa olemassa olevaa sukupuoleen perustuvaa haittaa ja epätasa-arvoa ei ole tunnustettu (tahaton tai epäsuora syrjintä), että toimimattomuutena eli että ei toteuteta tarvittavia lainsäädäntötoimenpiteitä naisten oikeuksien toteuttamiseksi täysimääräisesti, että ei anneta ja panna täytäntöön kansallista politiikkaa, jonka tarkoituksena on saada aikaan sukupuolten tasa-arvo ja että ei valvota asiaankuuluvia lakeja. Syrjintä voi johtua laista (oikeudellinen syrjintä) tai käytännöstä (tosiasiallinen syrjintä). CEDAW-yleissopimuksessa tunnustetaan molemmat syrjinnän muodot ja käsitellään niitä riippumatta siitä, sisältyvätkö ne lakeihin, toimintalinjoihin, menettelyihin vai käytäntöön.