Description

diskriminacija, do katere pride zaradi vzajemnega delovanja med biološkim spolom, kot biološkimi značilnostmi žensk in moških, in njihovimi družbeno privzetimi identitetami, lastnostmi in vlogami ter družbenim in kulturnim pomenom, ki ga biološkim razlikam med ženskami in moškimi pripisuje družba

Additional notes and information

Posledica teh medsebojnih vplivov so hierarhični in neenaki odnosi in vloge med ženskami in moškimi in deprivilegiran družbeni položaj žensk. Na družbeni položaj žensk in moških vplivajo politični, gospodarski, kulturni, družbeni, verski, ideološki in okoljski dejavniki, ki pa se lahko s časom spremenijo.