Description

дискриминација што се јавува поради интеракцијата на половите (во смисла на биолошките карактеристики на жените и мажите) и нивните општествено конструирани идентитети, особини и улоги, и како се сфаќаат во општеството биолошките разлики меѓу жените и мажите од културен и општествен аспект.

Additional notes and information

Ваквите интеракции резултираат со хиерархиски и нееднакви односи и улоги меѓу жените и мажите, и понеповолна општествена положба на жената во општеството. На општественото позиционирање на жените и мажите влијаат политички, економски, културни, општествени, верски, идеолошки и средински фактори што може да се менуваат со текот на времето.