Description

Direktna diskriminacija se dešava kada je osoba tretirana manje povoljno po osnovu spola, roda, starosti, etničke pripadnosti, rase, religije ili vjere, zdravstvenog stanja, invaliditeta, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, u odnosu na to kako bi neka druga osoba (koja nema određeno svojstvo) bila tretirana u uporedivoj situaciji. Manje povoljan tretman na osnovu trudnoće ili porodiljskog odsustva je direktna diskriminacija nad ženama.

Additional notes and information

U ovoj definiciji se sugeriše da se manje povoljan tretman određuje u odnosu na drugu osobu u “uporedivoj situaciji”. Evropska pravna praksa (na osnovu presuda Evropskog suda pravde) ukazuje da, kada je osoba u nepovoljnijem položaju zato što je žena ili muškarac, to predstavlja diskriminaciju i bez “uporedive situacije”. Manje povoljan tretman na osnovu trudnoće ili porodiljskog odsustva je direktna diskriminacija nad ženama.