Description

právo všetkých zamestnancov a zamestnankýň na dôstojné a slušné zaobchádzanie a najmä na to, aby im bolo zabezpečené bezpečné pracovné prostredie, kde sexuálne alebo iné obťažovanie a akýkoľvek iný rodovo podmienený násilný čin nemajú miesto