Description

секоја форма на несакано вербално, невербално или физичко однесување од сексуална природа, чија цел или резултат е да се наруши достоинството на одредено лице, особено преку создавање опкружување исполнето со застрашување, непријателство, деградирање, понижување или навреди.

Additional notes and information

Сексуалното вознемирување најчесто се врши во контекст на злоупотреба на моќ, ветување награда или закана со одмазда.