Description

ühe sugupoole domineerimine teatud ametis või ühe sugupoole eeldatavast suurem osakaal

Additional notes and information

Kuna naised on tööjõu hulgas alaesindatud, siis võib nende eeldatav osakaal teatud ametis olla madalam meeste osakaalust, kui nad jaguneksid kõikidesse ametitesse samamoodi nagu mehed. Tegelikult võib soolise segregatsiooni hindamine olla problemaatiline, sest peapõhjus, miks naisi on vähem kui 50% tööjõust, on kodutööde sooline jaotus ja see, et naised teevad ebaproportsionaalselt palju tasuta hooldus- ja kodutöid. Seega on soolise võrdõiguslikkuse hindamiseks mõistlik mõõta segregatsiooni selle järgi, kas üks või teine sugu on teatud ametis või töökohas ülekaalus (absoluutarvudes).