Description

Једнака плата за рад једнаке вриједности, без дискриминације на основу пола или брачног статуса, с обзиром на све аспекте плаћености и услова накнаде.

Additional notes and information

Будући да структуре надокнада и системи класификације послова могу бити пристрасни, послови које обавља већина жена имају тенденцију да буду класификовани на ниже нивое.