Description

еднаква плата за работа на која ѝ се придава еднаква вредност, без дискриминација врз основа на полот или брачната состојба, во однос на сите аспекти на платите и условите под кои се одредува надоместокот за работата

Additional notes and information

Бидејќи платежните структури и системите за класификација на работните места може да се пристрасни, постои тенденција работите што повеќе ги извршуваат жени да се класифицираат на пониско ниво.