Description

Jednaka plaća za rad jednake vrijednosti, bez diskriminacije na osnovu spola ili bračnog statusa, s obzirom na sve aspekte plaćenosti i uslova naknade.

Additional notes and information

Budući da strukture nadoknada i sistemi klasifikacije poslova mogu biti pristrasni, poslovi koje obavlja većina žena imaju tendenciju da budu klasifikovani na niže nivoe.