Description

lika lön för arbete som tillskrivs lika värde, utan förekomst av diskriminering på grund av kön eller civilstånd, och med hänsyn till samtliga aspekter av lön och ersättningsvillkor

Additional notes and information

Eftersom lönestrukturer och jobbklassificeringssystem är tolknings- och påverkningsbara tenderar jobb som utförs av kvinnor att klassificeras på lägre nivåer.