Description

Политики, целящи да се намали или премахне сегрегацията по пол (вертикална и хоризонтална) на пазара на труда.