Description

поединечна, или повторена постапка што се јавува во врска во која се очекува доверба, и со која се причинува штета или страдање на старо лице

Additional notes and information

Злоставувањето на стари лица може да се јави во различни форми, како физичко, психолошко, емоционално, сексуално или финансиско злоставување. Воедно, може да се јави и како резултат на намерно или ненамерно занемарување.