Description

veprim i vetëm ose i përsëritur, ose mungesa e veprimit të duhur, që ndodh brenda çdo marrëdhënieje kur ekziston një pritje e besimit dhe që shkakton dëm ose shqetësim tek një person i moshuar

Additional notes and information

Abuzimi me të moshuarit mund të marrë forma të ndryshme, të tilla si abuzim fizik, psikologjik, emocional, seksual ose financiar. Mund të jetë gjithashtu rezultat i neglizhencës së qëllimshme ose të paqëllimshme.