Description

Еднократен или повтарящи се актове или липса на подходящо действие във всякакви отношения, в които се очаква да има доверие, и които нанасят вреда или причиняват дистрес на възрастен човек.

Additional notes and information

Малтретирането на възрастните хора може да бъде под различна форми, като например физическо, психологическо, емоционално, сексуално или финансово малтретиране. Може да бъде и в резултат от умишлено или неумишлено пренебрегване.