Description

ligjshmëria e kufizuar e demokracisë dhe ndikimi i një ekuilibri joadekuat gjinor, d.m.th. i përfaqësimit të tepërt të burrave dhe nënpërfaqësimit të grave, mbi legjitimitetin e demokracisë