Description

parimet e barazisë së grave dhe burrave, njohjen e barabartë dhe gëzimin dhe ushtrimin e të gjitha të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe masat që parashikojnë trajtim të barabartë dhe mundësi të barabarta për gratë dhe burrat në politik, ekonomik, social, kulturor