Description

načela enakosti žensk in moških, enako priznavanje ter uživanje in uveljavljanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter ukrepov, ki zagotavljajo enako obravnavo žensk in moških in enake možnosti za ženske in moške na političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem, civilnopravnem, zasebnem ali vsakem drugem področju, ki jih zagotavljata ustava in/ali domača zakonodaja